معماری: بعد چهارم زندگی
انجمن علمی معماری دانشگاه شهید چمران اهواز
 
 

فلسفه دكانستراكشن

بنیانگذار فلسفه دكانستراكشن ژاك دریدای فرانسوی است كه بعضی از معماران همچون پیتر آیزنمن و برنارد چومی كارهای خود را متاثر از ساختمان نظریات وی می دانند و حتی پروژه هایی با همكاری دریدا انجام داده اند.
وی پژوهش هایی در زمینه ساختار شناسی زبان انجام داده است و نظریاتی در مقابل نظریه ساختار گرایی كه محصول نظریات فردی بنام فردیناند سسور در سالهای 1916 – 1911 دارد، سسور معتقد بود كه زبان و اصولا هر نوع علامت كه ایده ای را از ذهنی مخاطب می شود كه این معنی در هر زبان ثابت است و به راحتی قابل تغییر نیست، مثلا در یك نوع معنی گراست كه حاصل ذهن است و موجب تداعی معنی در ذهن است كه این معنی در هر زبان ثابت است و براحتی قابل تغییر نیست مثلا در یك زبان به عنوان علامت هنگامیكه كسی واژه گل را بكار میبرد ، شنونده بی تردید منظور گوینده در ذهنش تداعی شده . بنابراین با یك علامت كه در این مثال زبان می باشد ایده ذهنی از گوینده به شنونده منتقل شد ، و همچنین این مفاهیم ذهنی براحتی قابل تغییر نیستند از آنجا كه زبان یك پدیده اجتماعی است حجمی برای آن توافق كنند تا بتوان از یك معنی گر مفاهیم استعاره ای دیگر برداشت كرد . این مسئله در مورد متن نیز صادق است اما دریدا می كوشد با واسازی متنها نشان دهد كه معنی شده خود معنی گر شود.
بنابراین نوعی تسلسل زنجیر وار « معنی گر » و « معنی شده » ناپدید می شود. بنابراین نمیتوانیم از یك علامت معنایی خاص دریابیم « بلكه باید بالا و پائین رفتن مدام حضور و غیاب « معنای خاص » را بر تجربه آوریم. بنابراین خواندن یك متن در واقع تبعیت كردن ردپائی از معنی شده است كه خود حضور ندارد.

دریدا می نویسد

ما هرگز نمی توانیم به انتهای چیزی برسیم , اگر به فرهنگهای لغت مراجعه كنیم می بینیم كه هر كلمه با كلمات و بر حسب كلمات دیگر تعریف شده اند و از این رو اگر بخواهیم ببینیم واقعا یك كلمه چه معنی میدهد ، باید به دنبال معنای كلمات دیگر نیز بگردیم. و به دنبال كلمات گشتن هرگز به پایان نمیرسد ، حتی اگر به پایان این جستجو برسیم به یافتن معنی كلمه نخست نزدیك شده ایم بخصوص كلماتی كه به هر صورت واجد معانی متضاد هستند.
بنابراین دریدا گفتار را بر متن به عنوان علامت ترجیح می دهد و چون معتقد است كه در گفتار رابطه نزدیكترین معنی گر ومعنی شده برقرار میشود پس متن دریدا بسیار دور از ذهن و نفوذ ناپذیر است . اصل دریدا در چنین تفكری عصیان در برابر باورهای معمولی در عرصه های فلسفی و حتی معماری و حتی به عرصه های زندگی بشر و حتی به زیر بردن همه اصول و بطور كلی خرد و دانائی است. خرد و منطق از اصولی است كه از زمان فیلسوفان كلاسیك یونان تاكنون نقش اصلی را در همه عرصه های زندگی بشری و حتی در معماری بخصوص در معماری مدرن داشته است.
در واقع دریدا و سایر صاحب نظران (پست استراكچرالیست) سعی می كنند نوشته های پیچیده ، مشكل و غیر شفاف ارائه كنند. رولان بارت در نوشته هایی كه به معرفی این سبك نوشتار می پردازد می نویسند:
شفافیت در زبان صرفا مبحثی نظری است و نه كیفیتی كه یك زبان باید الزاما واجد آن باشد روشنی و شفافیت در زبان پیوسته و ایده ال برخی از مباحثی است كه مراد از طرح آن قانع كردن شنونده یا خواننده می باشد ،زیرا نوشتار به هیچ روی وسیله ای برای برقراری ارتباط نیست صرفا وسیله ای است برای اینكه بورژوازی كه سخن بشریت است شرایط اجتماعی ،سیاسی خود را به دیگران تحمیل كند.
بارت از اینكه زبان ،خاصه زبان فرانسه به عنوان وسیله ای مورد استفاده قرار گرفته است تا ارزشهای بورژوازی و تحمیل را حتی به كسانی كه چنین بارت از اینكه زبان ، خاصه زبان فرانسه به عنوان ارزشهایی به ضررشان تمام می شود تحمیل كند اظهار تاسف می كند.
به نظر بارت هدف چنین نوشته هایی مصرف كنندگان بی تفاوت این نوشته ها هستند وی این نوشته ها را «خواننده پسند » می نامد و مواردی از نوشته های نویسنده پسند این است كه نوشتار از سر قصد غیر واضح ،پراكنده، ناپیوسته و درهم باشد .چنین نوشته ای چنان باید خواننده را ناراحت و عصبانی كند كه وی در ستیز خود برای درك مطلب ناگزیر شود اندیشه های خلا قانه خود را به كار برد. این عدم شفافیت در معماری دكانستراكشن به گونه ای دیگر نمود می یابد
گیدیون در كتاب فضا ،زمان معماری در توصیف كارخانه فاگوس این امر را به نوعی مهم از نقاشی كوبیسم می داند كه در آن نقاط دید مختلف وجود دارد . اما دریدا در باب درون و برون می نویسد:«دكانستراكشن تخریب یا پنهان كاری نیست.» حال آنكه مشكلات ساختاری مسلمی را درون ساختارهای ظاهرا پایدار می نمایاند اما این تركها به متلاشی شدن ساختار نمی انجامد
بر عكس، دكانستراكشن تمامی قدرت خود را از راه به مبارزه طلبیدن ارزشهای قوی همانند هماهنگی، وحدت و ثبات بدست می آورد و در عوض دیدگاه متفاوتی از ساختار راه پیش رو می نهد ...این معماری نظریه بیان جدیدی نیست بلكه بیشتر افشاگر ناشناخته های نهفته در دل است. شوكی است كه از ضعف موجود درست بهره برداری می كنند تا آن را برآشوبند نه آنكه به دورش اندازند . بنابراین زیر سوال بردن و تردید در اصول به معنای نفی آن اصول در دكانستراكشن نیست .

فلسفه دكانستراكشن در زبان شناسی

واسازی یك متن عبارت است از برون گشیدن روابط منطقی متضاد ادراك و انبساط از آن متن به هدف نمایش اینكه یك متن بر خلاف آنچه می گوید معنی می شود یا بر خلاف آنچه معنی می شود میگوید این راهبرد نخستین بار توسط فیلسوف فرانسوی ژاك دریدا مورد بررسی قرار گرفت موجب انتتقادات ادبی بسیاری مخصوصا از جانب منتقدین آمریكائی شد نوشته های دریدا اغلب در رابطه با فلسفه است تا متون ادبی اگر خود او اخیرا بسیاری از جنبه های این تفاوت را رد كرده است و معتقد است فلسفه همچون ادبیات محصول اشكال و وسایل علم معانی و بیان است و اما وی معتقد است آنچه به فلسفه نظم بخشیده است دقیقا نتیجه عدم تمایل فلسفه كیانه مجاز در اصول گذشته و امروز آن است .
بنابراین دریدا علی رغم معانی و منظور های مطابق متون فلسفی چندین آنها را می خواند
آنچه دریدا پیشنهاد می كند رسیدن به تحلیل روانی دلایل كلام ، محوری » غربی است . در مقاله جفری بروت نسبت در مورد فلسفه دكانستراكشن این چنین توصیف شده است . به اعتقاد به اینكه در ریشه های تمام هستی ، حقایقی وجود دارد كه در دسته بندیهای مطلقی سازمان یافته اند ، این حقایق فقط در ذهن و كلام خداوند وجود دارند اما هر چیز واقعی از آنها تشكیل ییدا می كند ، می توانیم به درون آنها تنها از طریق زبان نفوذ كنیم و آن دلیل است كه موجب رسیدن به یك شناخت و واقعیت كامل و بی واسطه می شود
ناخود آگاه فلسفی بعد توانست در تمام علائم و نشانه های استعاری اش خوانده شود این دلیل دریداست به تضاد بین گفتار و نوشتار به عنوان پایه ای ترین تعیین كننده كه فلسفه غرب توجیه می كند
از افلاطون تا هگل و از روسو تا سسور و دانشمندان ساختارگرای مدرن ، همه معتقدند كه گفتار همیشه بر نوشتار ارجح است و این علت توانایی زبان است ابهام عبارت فرانسوی كه هم به معنی شنیده است و هم به معنای فهمیدن گفتار كسی ) بهترین برای اثبات این عقیده است كه از درك همزمان آنچه كسی می خواهد بگوید در لحظه ای كه واقعا آنرا می گوید واقعی است و هنگامیكه به كلمات شخص گوینده گوش می دهیم می توانیم احساس واقعی او را با وارد شدن به دایره مبادرات بین ذهن ، زبان و واقعیت درك كنیم .
بنابراین ارتباطات به عنوان یك نوع تاثیر پذیری خودكار در دو جنبه مطرح می شود . جریانی كه به تقدم كامل زبان گفتاری بر هر چیز كه محدودوه آنرا میكند بستگی دارد و این تهدید صراحتا توسط نوشتار انجام می شود تا آنجا كه حتی به قطع ریشه حضور مجاز گفتار نیز بیانجامد .

معماری دیکانستراکشن


Hypo Bank a Tavagnacco

• شخصی که برای اولین بار مباحث فلسفی دیکانستراکشن را وارد عرصه معماری نمود پیتر آیزنمن معمار معاصر آمریکایی است. آیزنمن نه تنها با مقالات و سخنرانی‌های خود بلکه با فضاها، کالبدها و محوطه سازی‌های متعددی که ساخته فلسفه دیکانستراکشن را به صورت یکی از مباحث اصلی معماری در طی دهه 80 میلادی در آورد. 
• او معتقد است که معماری در هر زمان ومکان باید اکنونیت داشته باشد و برای رسیدن به شرایط فوق حقایق و نمادهای گذشته باید شکافته شوند و مفاهیم جدید مطابق با شرایط امروز از درون آنها استخراج شود.
• به نظر او در زندگی امروز ما دوگانگی‌ها و تقابل‌هایی مانند زشتی و زیبایی، ثبات و بی ثباتی، وضوح و ابهام، پایداری و تزلزل، سودمندی و عدم سودمندی و صراحت و ایهام وجود دارد که باید در ساحت معماری به عنوان تجلی گاه شرایط زندگی امروز ما به نمایش گذاشته شود.
• در معماری دیکانستراکشن سعی بر این است که برنامه و مشخصات طرح مورد مطالعه و وارسی دقیق قرار گیرد. همچنین خود سایت و شرایط فیزیکی و تاریخی آن و محیط اجتماعی و فرهنگی ای که سایت در آن قرار گرفته نیز مورد بازبینی موشکافانه قرار می‌گیرد. 
• در مرحله بعد تفسیرها و تاویل‌های مختلف از این مجموعه مطرح می‌شود. 
• در نهایت کالبد معماری به صورتی طراحی می‌شود که درعین برآوده نمودن خواسته‌ها ی عملکردی پروژه، تناقضات و تباینات بین وعات اشاره شده در فوق و تفسیرهای مختلف ز آن ارائه شود لذا شکل کالبدی به صورت یک مجموعه چند معنایی ابهام برانگیز متناقض و متزلزل ارائه میشود که خود طرح زمینه را برای تفسیر و تاویل بیشتر آماده میکند.

زیبایی شناسی در معماری دیکانستراکشن

• ”دگرگونی“ معیارهای زیباشناختی و”دگردیسی“ حاصل در فرم‌های معماری برپایه”دگراندیشی“ و ”دگرادراکی“ است که از ایجاد انگیزش آنی در روند طراحی معماری یا ایجاد ”تخریب“ ساختارهای سنتی زیباشناختی در معماری، همچون ”تقارن“، ”نظم“، ”تناسب“ و ”سلسله مراتب“ فرمی‌ همگام با دگرگونی مفاهیم عملکردی حاصل می‌شود، و بنیان اندیشه دریدا در زیبایی شناسی واسازی را شکل می‌دهد. 

• دوری از ساختارهای سنتی شکل گرفته بر پایه“ خردورزی ” تنها می‌تواند نمودی بر ” فرم ” و جایگاه ” مفاهیم عملکردی ” در معماری را رقم زند.

• با توجه به این مساله که تلاش دیکانستراکشن بر آن است تا با طرح پرسشی بنیادین از معماری یا معیارهای زیبایی شناسی آن،نه د رجایگاه خود بلکه در جایگاه جدیدی از موجود همتای خود،بر این نکته اشارت ورزد که باید به گونه ای جدید بر معیارهای زیبایی شناسی نظری تازه افکند، زیبایی شناسی بطور کلی در معماری دیکانستراکشن از نوعی تمایز،اختلاف،تغایر و تحدید برخوردار می‌گردد که دلیل آن تلاش ساختاری برعدم تعریف پذیری وعدم ایجاد معیارهایی جهت تطابق پدیده‌ها با اصولی که آنها را تعریف پذیر می‌نمایند، است.


منبع:مجله آنلاین معماری
نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : جمعه 11 شهریور 1390 :: توسط : محمدرضا نظریان

لوکوربوزیه ( ۲۷ آگوست ۱۹۶۵ – ۶ اکتبر ۱۸۸۷) ، اسم مستعار چارلز ادوارد ژان نرت- گریس(Charles Eduard Jeanneret-Gris) است . او یک معمار معروف بود که با سبکی که امروزه سبک بین المللی نامیده می شود به همراهی لودویگ میس واندر روهه ، والتر گروپیوس و تئو وان داربورگ کار می کرد.
او همچنین در طراحی مبلمان دستی داشت .

le - picture 1


لوکوربوزیه در لشودفوند (La Chaux-de-Fonds) ، شهر کوچکی در شمال غربی سوئیس ، در نزدیکی مرز فرانسه متولد شد . لوکوربوزیه علاقه ی زیادی به هنرهای بصری داشت و نزد شخصی به نام چارلز لپلاتنیه ، که معلم یک مدرسه ی هنرهای زیبای محلی بود و خود در بوداپست و پاریس درس خوانده بود ، به آموختن مبانی هنر پرداخت .

 

اولین خانه هایی که او طراحی کرد در لشودفوند و متعلق به خود وی بودند ، مانند ویلا فالت (Villa Fallet) ویلا شوآب (Villa Schwob) و ویلا ژان نرت ( این خانه ی آخر را برای پدر و مادرش ساخته بود) . این خانه ها یادآور سبک معماری رایج ، منطبق بر طبیعت کوه های بومی در آن منطقه ، یعنی رشته کوه های آلپ بودند . لوکوربوزیه دائما ً برای فرار از محدودیت های حاکم در شهرش ، به دورتا دور اروپا سفر می کرد . در حدود سال ۱۹۰۷ به پاریس رفت . در آنجا در دفتر یک فرانسوی پیشگام تولید بتن تقویت شده ، به نام آگوست پرت (August Perret ) کار پیدا کرد .

بین اکتبر ۱۹۱۰ و مارس ۱۹۱۱ برای پیتر بیرنس – معمار و طراح معروف آن زمان – در نزدیکی برلین کار کرد و در آنجا با لودویگ میس واندر روهه ی جوان ملاقات کرد . در آن موقع می توانست آلمانی را بسیار روان و سلیس صحبت کند .هر دوی این تجربه ها تأثیرات زیادی بر زندگی شغلی او در آینده گذاشتند .

لوکوربوزیه ، در اواخر سال ۱۹۱۱ به کشورهای بالکان رفت و از یونان و ترکیه نیز دیدن کرد . دفترچه ای از اسکیسهای او در این مسافرت ، حاوی طرح هایی از معبد پارتنون ، به خوبی اثبات کننده ی تأثیرات ارائه شده در کار بعدی او به نام ورس اون آرکیتکچر (Vers Une Architecture) در سال ۱۹۲۳ بود . او در سال ۱۹۱۶ و در سن ۲۹ سالگی برای همیشه به پاریس نقل مکان کرد و در سال ۱۹۲۰ ، لقب لوکوربوزیه را که اسم پدربزرگ مادری اش بود به عنوان اسم مستعار خود انتخاب کرد.

لوکوربوزیه در طرح های خود بسیار تحت تأثیر فضای کلی شهری و سیستم شهرنشینی منطقه به منطقه بود که به کارش جذابیت بالایی می بخشید . او همچنین عضو انجمن بین المللی معماران مدرن شد . او یکی از اولین کسانی بود که در زمان خود تأثیر ماشین را ، انباشتگی انسان ها بیان کرد ! او این مطلب را چنین توضیح می داد که در آینده ، شهرها حاوی آپارتمانها و ساختمان های بزرگی خواهند شد که هر کدام به طور مجزا ، گویی در کنار بقیه پارک شده اند . تئوری ها و طرح های لوکوربوزیه خصوصا ً توسط صنف ساختمان سازان کاملا ً مورد قبول قرار می گرفت ، چنان که لوکوربوزیه می گفت : به طور قانونی تمام ساختمان ها باید سفید باشند . و دیگر معماران از این گفته پیروی می کردند و از هر گونه تزئینی به شدت انتقاد می کردند . لوکوربوزیه از ترکیب های بزرگ منظم در شهرها همواره با عبارت های خسته کننده و ناهماهنگ با افراد پیاده در شهر ، یاد می کرد . پلان شهری برزیل نیز بر همین ایده های او بنا شده بود . آخرین آثار لوکوربوزیه بیان کننده ی یک برداشت پیچیده از فشارهای مدرنیته در زمان خود بودند ولی در عین حال طراحی های معماری شهری او دارای حالت استهزا و انتقادگرایانه هستند.

اینک به معرفی یکی از آثار او می پردازیم...نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : یکشنبه 6 شهریور 1390 :: توسط : محمدرضا نظریان

دوره معماری مدرن متاخر را میتوان بعد جنگ جهانی دوم تااوایل دهه هفتاد محسوب کرد. دراین زمان بسیاری از معماران بزرگ دوران معماری اولیه ومتعالی همچون رایت , کوربوزیه,گروپیوس,میس زنده بودند. انها کماکان فعال بودهو نقش بسزایی در شکل گیری معماری اوانگارد داشتند.
رایت در این دوره همچنان به عنوان معروف ترین ومهمترین معمار امریکا شناخته می شدو پیروان بسیاری در اروپا وامریکا داشت.اوتنها معماریاست که در هر سه دوره معماری مدرن ساختمان هایی با 
شهرت جهانی ساخته است.


lastmodern - picture 2
موزه گوگنهایم فرانک لوید رایت


کوربوزیه به عنوان استاد مسلم و نظریه پرداز اصلی معماری مدرن در این دوره از عقایددهه 20و30خود فاصله گرفت .وی به جای تکیه بر یک مع8ماری انتزاعی صرف وطراحی مکعب های مدرن به سمت تندیس های احساس گرایانه گرایش پیدا کرد. این موضوع را می توان در کارهای اخر او همچون کلیسای رونشان(54-1950) و ساختمان های ساخته شده در چندیگار هند(64-1951)و بالاخره مرکز هنری کارپنز (64-1961)در دانشگاه هروارد امریکا ملاحظه کرد.
نکته حائز اهمیت در مورد این ساختمان های تندیس گونه الن است که همه انها بلا استثنا با بتن احداث شده اند.
پس از جنگ استقلال هندوستان وجدا شدن پاکستان از این کشور در سال 1947 ایلات پنجاب به دو نیم تقسیم شد و لاهور مرکز این ایالت در قسمت مربوط به  پاکستان قرار گرفت.جواهر لعل نهرو نخست وزیر وقت هند از کوربوزیه خوست شهری جدید با نگرش به سمت توسعه واینده در پنجاب هند طراحی کند.
برای طراحی این شهر که چندیکار نام گرفت کوربوزیه از جدید ترین ظوابط شهر سازی ومعماری که خود اد مسئول تبیین انها بود استفاده کرد.
کوربوزیه خود چند ساختمان مهم ایالتی از چمله ساختمان های پارلمان وساختمان های دادگاه عالی را با بتن نمایان طراحی کرد. عملیات اجرای این شهر از سال 1952اغاز گشت.
در ایران شهر اکباتان در شمال فرودگاه مهراباد مثال خوبی از شهر سازی مدرن بر اساس عقاید کوربوزیه است.
کار اغاز این شهرک از دهه پنجاه شمسی اغاز شد.در شهر اکباتان یک سری از اپارتمان های بلند مرتبه مکعب شکل که همه مشابه هستند با بتن مسلح ساختهو اجرا شده اند ومسکن حدود صد هزار نفر است .

میس وندر روهه دیگر معمار صاحب نام مدرن تا پایان عمر خود در سال 1969بسیار فعال بود.میس را شاید بتوان تنها معمار مدرن محسوب کردکه ساختمان های مکعب شکل ساخته شده شیشه وفولاد را همچنان به زیبایی تا پاین عمر خود طرح کرد.از جمله این ساختمان ها ساختمان سیگرم 1959-1956را متوان نام برد که جزو اخرین کارهای او محسوب می شود.

lastmodern - picture 1
اپرای سیدنی طراح یورن اتسن ۱۹۷۳نمونه معماری تندیس گرا


فیلپ جانسون معمار معاصر مشهور امریکایی در معرفی میس به جامعه امریکا و نام گزاری سبک بین المللی سهم به سزایی داشت. در این دوره ای.ام.پی- معمار چینی تبار امریکایی وشرکت عظیم اسکید مور اوینگ مریل به تقلید از میس مکعب های شیشه ای در غرب و سراسر دنیا احداث کردند.
شعار معروف میس (کمتر بیشتر است) هم اکنون به صورت سبکی به نام مینمالیست مطرح است. در کارهای معمارانی همچون تاداو اندو والوارو سیزا نمونه های از این سبک را متوان مشاهده کرد.
دیگر چهره بارز این دوره لویی کان معمار استونی تبار امریکایی است.اگر چه ساختمان های طراحی شده توسط وی اندک است.ولی اپر بسزایی در معماری غرب در طی دو دهه شصت و هفتاد میلادی گزارد. از وی می توان حلقه بین مدرن و پست مدرن نام برد.کان معتقد به تقسیم بندی فضا های سرویس دهنده و فصاهای سرویس شونده و جدا کردن این فضاها از یکدیگر بود. بهترین مثال این نمونه از کارهای وی را می توان در ساختمان مجلس ملی بنگلادش در داکا (1962) وساختمان تحقیقات پزشکی در دانشگاه پنیسیلوانیا(65-1957)ملا حظه کرد.موئسسه علوم اداری در احمد اباد هند(1963) و موزه هنری کیمل(1972-1966)در شهر فورت ورت ایالت تگزاس امریکا از دیگر طرحهای این معمار مهم است.
فولر و کان هر دو در کنگره بین المللی معماران در اصفهان تحت عنوان بررسی امکان پیوند معماری سنتی با شیوه های نوین ساختمان در سال 1970دعوت شده بودند.گروپیوس , میس , و ریچارد نوترا نیز به این کنفرانس دعوت شده بودند.منتها به علت مرگ هر سه انها قبل از کنفرانس این کنفرانس بدون حضور انها تشکیل شد و فولر و کان شاخص ترین سخنرانان این کنفرانس بودند.
در اینجا باید عنوان شود که معماری مدرن نقطه عطفی در تاریخ معماری غرب و یا به عبارت دیگر در تاریخ معماری جهان به شمار می رود.زیرا برای اولین بار نگرش از سنت تاریخ وگذشته به عنوان منبع الهام معماری تغیییر جهت دادو آینده و پیشرفت به عنوان موضوع و هدف اصلی معماری مطرح شد.معماران  ونظریه پردازان مدرن سعی می کردند معماری را با علم و فناوری و جهان در حال تحول همگون سازند.انها ساختمان ها وشهرهایی را پیش بینی کردند که پس از مدتی در غرب و سپس در سراسر جهان چهره واقعی به خود گرفت. انها در ذهن خود آینده ای را ترسیم کردند که تا به حال در شکل گیری وگسترش است.
نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه 6 مرداد 1390 :: توسط : محمدرضا نظریان

پروژه كارخانه- آپارتمان مدرن شهر Suizhong چین به‌گونه‌ای رونمایی شده كه با استفاده از دیوارهای متمایل، زاویه و مشبك خود توانسته چشم‌انداز منحصر به فردی را در معرض نمایش عموم بگذارد. در واقع می‌توان گفت، این ساختمان‌های كارخانه‌ای با یك طرح پیچیده و با طبقات پلكانی زاویه‌دار طراحی شده‌اند كه هر یك از این طبقات از پنل‌های مشبك مسطح شیب‌دار نیز برخوردار هستند. گروه معماری Yamasaki Ku Hong از كشور كره به‌عنوان مسئول طراحی و معماری خارجی این پروژه معرفی شده است كه در اجرای طبقات منعطف با قابلیت تحرك و جابه‌جایی توانسته گام گسترده و مثبتی را در این راستا بردارد.

نكته قابل توجه اینجاست كه هر یك از طبقات این ساختمان با وجود طرح‌های پلكانی و حالت چرخشی خود، در اندازه‌های یكسان ساخته شده‌اند و با تبعیت از قانون هندسی خاصی در كنار یكدیگر جای گرفته‌اند.

 تعیین زوایای اختصاص و رعایت فواصل استاندارد میان هر یك از طبقات و پنل‌های اطراف آن از جمله این قوانین هندسی در این پروژه به‌شمار می‌روند كه به‌درستی به اجرا درآمده‌اند، به‌طوری كه سقف هر یك از این ساختمان‌ها با زوایای شیب‌دار خود فضای امنی را برای پیاده‌روی و رفت و آمد مردم شهر نامبرده ایجاد كرده‌اند.

 همچنین می‌توان طرح حروف انگلیسی M و N را به‌راحتی در چشم‌انداز این پروژه مشاهده كرد كه اجرای این طرح حروف الفبایی یكی دیگر از قابلیت‌های برجسته این پروژه محسوب می‌شود.


منبع:معماری نیوز

نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 29 تیر 1390 :: توسط : محمدرضا نظریان

قبل از اینکه این مطلب رو بنویسم لازمه به دو نکته اشاره کنم:

اول اینکه باید از همه بچه های معماری چمران تشکر کنم که ما رو به نمایندگی خودشون انتخاب کردند؛

دوم هم اینکه به این دلیل وبلاگ رو به روز رسانی نکردیم که به دنبال ایجاد سایت انجمن هستیم و در این رابطه در حال رایزنی با معاونت هستیم و سعی میکنیم این کار انجام بشه...

(محمدرضا نظریان)

مرکز سبز ووهان چین:

این برج به ارتفاع 606 متر پس از ساخته شدن به سومین برج بلند چین وچهارمین برج بلند جهان تبدیل خواهد شد.انتظار می رود ساخت برج سبز ووهان تا سال 2016 به پایان برسد.این برج دارای چندین ویژگی منحصر بفرد است که مشخص ترین آنها استوانه ای بودن نمای بیرونی آن است .به منظور کاهش مقاومت در برابر باد و ایجاد گردبادهایی که معمولا در نزدیکی برج های بلند بوجود می آیند،این برج که بر روی پی سه شاخه ای ساخته خواهد شد،ظاهری آیرودینامیک دارد.

این ویژگی می تواند از میزان مواد مورد نیاز برای ساخت و ساز و در نهایت انتشار دی اکسید کربن مرتبط با این مواد در هوا بکاهد.برای کاهش هرچه بیشتر فشار هوا بر روی ساختمان،حفره هایی در الگوهایی منظم در داخل بدنه برج طراحی شده است که باعث ورود جریان ها به درون برج شده و سیستم تهویه هوای مطبوع برج را به سیستمی مکانیکی تبدیل میکند.

این سیستم تهویه هوا مجهز به سیستم جذب انرژی است که میتواند انرژی تولید شده توسط سیستم تهویه و ورود هوا را به خود جذب کرده و از این انرژی برای گرم یا سرد کردن هوای وارد شده به ساختمان استفاده کند.ساختار سیستم ذخیره و مصرف آب در این برج نیز شامل لوله کشی های کم فشاری است که نه تنها میتوانند از میزان مصرف آب بکاهند،بلکه میتوانند انرژی مورد نیاز برای پمپ کردن آب در گوشه و کنار برج را نیز کاهش دهند.همچنین برای بازیافت پسماندهای آب تولید شده از سیستم لباس شویی،فاضلاب آشپزخانه ها و حمام ها سیستم تصفیه آبی در نظر گرفته شده است تا این پسمانده را برای استفاده مجدد در سیستم خنک کننده تبخیری آماده کند.

سیستم نورپردازی برج نیز بگونه ای هوشمند طراحی شده است تا در زمانی که نور روز برای روشن ساختن تمامی بخش های برج کافی بود،این سیستم بطور خودکار برق لامپ ها را قطع کند تا به این شکل انرژی کمتری مورد استفاده قرار گیرد.قرار است این برج در محل تلاقی رودخانه های "یانگ تسه" و "هان" ساخته شود،ساخت این طرح تا چند ماه آینده آغاز خواهد شد و پس از تکمیل شدن در سال 2016 فضایی بیش از 300هزار متر مربع بوجود خواهد آمد؛از این مقدار فضا 2هزار متر مربع به فضای تجاری،50هزار متر مربع به فضای مسکونی و فضاهای مشترک،45هزار متر مربع به هتلی پنج ستاره و 5هزار متر مربع آن به ساخت یک ورزشگاه اختصاص خواهد یافت. (منبع:خبرگزاری مهر)

 

 

نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : یکشنبه 19 تیر 1390 :: توسط : محمدرضا نظریان

کلیسای ساگرادا فامیلیا (خانواده مقدس) بی‌شک بزرگ‌ترین اثر آنتونیو گائودی است.

او کار بر روی این بنا را در سال ۱۸۸۴ آغاز کرد و تا زمان مرگش در ۱۹۲۶ دست از آن برنداشت.

ساخت نمای مصائب (Passion Façade) در سال ۱۹۵۲ تحت نظارت سه تن از هم‌ دوره‌ای‌ های گائودی آغاز شد.ارتفاع برج‌های ساگرادا فامیلیا ۱۰۰ متر است و به رغم ساخت ساختمان‌های بلند در این سال‌ها، در افق شهر کاملاً مشخص است.

طبق برنامه ، تكمیل این كلیسا تا سال ۲۰۲۶(صدمین سال مرگ گائودی) به طول خواهد كشید.نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : شنبه 24 مهر 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان


طراح : سانتیاگو کالاتراوا

محل : والنسیا ، اسپانیا

کارفرما : فرمانداری والنسیا

سانتیاگو کالاتراوا : " از آن جا که این سایت به دریا نزدیک است و والنسیا خشک، تصمیم گرفتم تا از آب به صورت انعکاس دهنده معماری به عنوان یک المان شاخص سایت استفاده کنم."


شهرک علوم و هنر  که توسط سانتیاگو کالاتراوا طراحی شده است، یک مرکز بازآفرینی شهری برای فرهنگ و علوم در مقیاس بزرگ است که هم چنین "L’Oceanogràfic" – شهری در زیر آب که توسط مرحوم "Felix Candela" طراحی شده است – را نیز در بر می گیرد.

نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : شنبه 20 شهریور 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان

برگزارکنندگان اکسپوی شانگهای، در یک نظر‌سنجی از بازدید‌کنندگان " ترین های" این نمایشگاه را معرفی کردند.

در این نظر سنجی غرفه لهستان  زیباترین غرفه‌ای بوده که نظر بازدیدکنندگان اکسپوی شانگهای را به خود جلب کرده است.
در ساخت این غرفه از هنر برش کاغذ الهام گرفته شده است.پاویون لهستان - برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر روی آن کلیک کنید.
نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه 28 مرداد 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان

این پاویون که " پاویون ایده ها" نام دارد، توسط توماس هیترویک( Thomas Heatherwick ) و  استودیو هیترویک، طراحی شده است.

در واقع پاویون را می توان به مثابه ساختاری تصور کرد که از تمام وجوه آن، مجموعه ای از مژگان درخشان و بلند که در انتهای هر کدام از آن ها یک منبع نوری ظریف قرار دارد.

شایان ذکر است که این پاویون، برنده ی چند جایزه بین المللی معماری شده است.

نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 27 مرداد 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان

این پاویون که از لحاظ فرم و تکنیک منحصر به فرد است، نمایانگر تلاش در توسعه پایدار شهری در یکی از بزرگترین کلان شهرهای دنیا و نمونه بارزی از خودکفایی در زمینه انرژی و فناوری های بازیافتی خواهد بود.

در طرح ژاک فریه ( Jacques Ferrier architects ) ، معمار فرانسوی ، که "شهر احساس برانگیز " نام دارد ، وی از مشارکت Ter Agency  بهره برده است.

شایان ذکر است که به اعتقاد بسیاری، این پاویون یکی از بهترین پاویون های اکسپو 2010 شانگهای به شمار می رود.
نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : شنبه 23 مرداد 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان

پاویون برزیل در اکسپو 2010 ، بر اساس کانسپت "شهر تپنده" طراحی شده است.

فرم پرانتز های برعکس در نمای خارجی پاویون، به نوعی این تپش را نشان می دهد و در عین حال به بازدیدکنندگان از ملل و فرهنگ های گوناگون خوشامد می گوید.

این پاویون یکی از پربحث ترین و مجادله آمیز ترین پاویون های اکسپوی شانگهای به لحاظ معماری آن می باشد.


نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 20 مرداد 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان

بازار و مجموعه بزرگ تجاری تبریز اثر دیگری از ایران است كه در نشست هفته گذشته كمیته میراث جهانی به عنوان اثر شاخصی از معماری اسلامی و قطب اقتصاد و تجارت در دوران میانه اسلامی در مجموعه گنجینه های جهانی یونسكو ثبت شده است.

مجموعه بازار تبریز که قدمت آن به قرن چهارم هجری - قمری می‌رسد، به‌عنوان یکی‌از زیباترین و بزرگترین بازارهای به‌هم پیوسته و مسقف جهان ، گواهی زنده بر اصالت تجارت و معماری در مشرق زمین است.

طاق‌ها و گنبدهای مقرنس بلند آن، سازه‌های آجری به هم پیوسته ، آرایش مغازه‌ها ، کثرت تیمچه‌ها ، وجود انواع مشاغل و تعداد زیادی مدرسه و مسجد که در کنار سراهای بازرگانی قرار گرفته‌اند، این بازار را نمونه‌ای عالی از محیط تجارت و زندگی اسلامی و شرقی ساخته‌است. نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : جمعه 15 مرداد 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان

بنای افراشته دانشکده ادبیات و علوم انسانی معروف به ساختمان سه گوش ، با نمای سر در مزین به نقوش آجری و کاشی کاری های فیروزه ای رنگ خود، در حاشیه غربی کارون، دارای قدمتی هفتاد ساله است .

دانشکده ادبیات و علوم انسانی اهواز، عمارتی مثلثی شکل واقع درمیدان مولوی و درغرب رودخانه کارون می باشد

که با دو ورودی شرقی و غربی و حیاطی با صفا در بخش مرکزی توسط بانک ملی استان، به عنوان ساختمان سرپرستی و با الهام از معماری ایرانی ساخته شد.

نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : پنجشنبه 7 مرداد 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان

در جام جهانی 2010 ، استادیوم خلیج نلسون ماندلا ، کاری از گروه GMP architeckten ، یک ورزشگاه 46 هزار نفری است که در جنوب شرقی کشور آفریقای جنوبی و در ساحل بندر الیزالبت قرار دارد.

این ورزشگاه، یکی از 10 ورزشگاه جام جهانی 2010 است که 8 مسابقه در آن برگزار می شود.

استادیوم دارای سقف با سازه ای منحصر به فرد و دیدنی است که نگاه ها را به خود جلب می کند.

استادیوم بر دریاچه ای زیبا مشرف است.


نوع مطلب : آشنایی با آثارمعماری، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ
انجمن علمی معماری
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر وبلاگ: محمدرضا نظریان
منوی اصلی
موضوعات
آرشیو مطالب
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو