تبلیغات
معماری: بعد چهارم زندگی - خلاصه ساختار مقاله نویسی
 
معماری: بعد چهارم زندگی
انجمن علمی معماری دانشگاه شهید چمران اهواز
 
 

خلاصه ساختار مقاله نویسی


 1. ساختار مقاله

 برای نوشتن یک تحقیق باید از ساختار روشمندی پیروی کرد.

 ساختار کلی برای نوشتن یک تحقیق به صورت زیر است:


 الف. صفحات مقدماتی   ب. متن اصلی    ج. صفحات انتهایی 1.1 . صفحات مقدماتی به ترتیب عبارتند از:

 1- صفحه عنوان

عنوان تحقیق باید خلاصه و بسیار روشن و رسا نوشته شود.

 یک عنوان، باید موضوعی را بیان کند که قرار است در حین انجام تحقیق، به آن پرداخته شود.

در عنوان تحقیق ، باید تا آن جا که ممکن است سه جزء اصلی یعنی متغیرهای به کار رفته، نوع ارتباط بین متغیرها و جامعه هدف در نظر گرفته شود.

مثال: اثرات متقابل محیط و معماری در مناطق کویری در دوره قاجار.

2 - چکیده(به همراه واژگان کلیدی)


به ادامه مطلب مراجعه نمائید.
چکیده، خلاصه جامعی از محتوای یک گزارش پژوهشی است که همه مراحل و اجزای اصلی پژوهش را در خود دارد.

هدف ها، پرسش ها، روش ها، یافته ها و نتایج پژوهش، به اختصار، در چکیده آورده می شود. در متنِ چکیده باید از ذکر هرگونه توضیح اضافی خودداری شود.

مطالب چکیده باید فقط به صورت گزارش (بدون ارزشیابی و نقد) از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) و به صورت فعل ماضی تهیه شود .

هم چنین نام روش تحقیق و دلیل انتخاب آن باید در این قسمت توضیح داده شود.

طول چکیده معمولاً بین صد تا 150کلمه پیشنهاد شده است .

معمولاً در انتهای چکیده، واژگان کلیدی پژوهش را بیان می کنند تا به خواننده کمک کنند، پس از خواندن چکیده و آشنایی اجمالی با روند تحقیق، بفهمد چه مفاهیم و موضوعاتی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است .

معمولاً با توجه به حجم و محتوای مقاله، پنج تا هفت واژه کلیدی در هر مقاله بیان می شود.

باید دقت شود که تا حد امکان، از انتخاب واژه های عام به عنوان کلیدواژه، پرهیز شود.

مثلاً اگر موضوع مقاله ای "تاثیر اقتصاد بر معماری در دوره صفویه" باشد ، به کار بردن کلمه "معماری" به عنوان کلیدواژه صحیح نیست ، بلکه واژه های ترکیبی نظیر "معماری صفویه" یا "اقتصاد دوره صفویه" می توانند مناسب تر باشند.


2.1.  متن اصلی به ترتیب عبارتند از:


1.2.1. بیان مطلب

در این قسمت به تعریف موضوع مورد بحث و بیان اطلاعات گردآوری شده ی خود می پردازد.

2.2.1. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

در این فصل، پژوهشگر، به تحلیل بیان یافته های خود می پردازد .

بیان یافته های پژوهش، در قالب های جدول، نمودار، دیاگرام و ...  به هرچه بهتر رساندن مقصود پژوهشگر کمک می کند.

3.2.1. نتیجه گیری، بحث نظری و ارائه پیشنهادها

در این فصل، پژوهشگر حاصل کار خود و نتایج تحقیق را بیان می کند و پیشنهادها و توصیه هایی بر پایه یافته های تحقیق به مخاطب ارائه می دهد.  3.1 . صفحات انتهایی عبارتند از:

 فهرست منابع

 پیوست ها
 2. ارجاعات:


 ارجاعات از موارد مهم ساختار یک مقاله علمی است .

اعتبار یک گزارش پژوهشی علاوه بر صحت و دقت داده ها و استدلال حاصل از آن ها، به منابع و مراجعی است که از اطلاعات آن ها در پژوهش استفاده شده است.


 1.2. شیوه ارجاع در متن


هرگاه در متنِ مقاله مطلبی از یک کتاب یا مجله یا... به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، نقل شود، باید پس از بیان مطلب، آن را مستند ساخت.

در استناد، نام مؤلف و صاحب اثر، بدون القاب «آقا»، «خانم»، «استاد»، «دکتر»، «پروفسور»، «حجت الاسلام»، «آیت اللّه » و امثال آن آورده می شود، مگر در جایی که لقب جزو نام مشخص شده باشد، مانند خواجه نصیرالدین طوسی،علامه طباطبایی.


1.1.2. یک اثر با یک مؤلف:

 پس از آوردن متن : (نام خانوادگی مؤلف، تاریخ انتشار: شماره صفحه) و پس از آن ، نقطه آورده می شود؛

مانند:  (هدایتی، 1382: 27).


 2.1.2.یک اثر با بیش از یک مؤلف:

 اگر تألیف دارای دو یا سه مؤلف باشد ، نام آنها به ترتیب ذکر شده در همان اثر، به همراه سال انتشار و شماره صفحه می آید؛ ولی در آثار با بیش از سه مؤلف، نام اولین مؤلف ذکر می شود و به دنبال آن عبارتِ «و همکاران» و سپس سال انتشار و شماره صفحه می آید؛

مانند:  (سرمد، بازرگان و حجازی، 1379: 50) یا (نور بخش و همکاران، 1346: 75).


 3.1.2. آثار با نام سازمان ها و نهادها:

در صورتی که آثار به نام شرکت ها، انجمن ها، مؤسسات، ادارات و ... انتشار یابند، در استنادکردن، به جای نام مؤلف، نام سازمان می آید؛

مانند:  (فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، 1382: 34).


 4.1.2.دو یا چند اثر یک مؤلف:

هرگاه یک متن از دو یا چند اثر مهم یک مولف گرفته شده باشد، همه آن ها در داخل پرانتز و به ترتیب تاریخ نشر پشت سرهم می آیند؛

مانند:  (والاس، 1980: 15؛ 1988: 27؛ 1990: 5).

و اگر چند اثر یک مؤلف در یک سال منتشر شده باشد، آثار مختلف او با حروف الفبا از هم متمایز می گردند؛

مانند: (احمدی، 1365الف: 22 ؛ 1365ب: 16). 2.2 . شیوه ارجاع در منابع 1.2.2. کتاب با یک نویسنده

نام خانوادگی،نام(سال نشر). عنوان.محل نشر:نام ناشر.

مثال : احمدی، رضا(1381). انگیزش در کارکنان. تهران:سمت.2.2.2. کتاب با دو نویسنده

نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نام کوچک نویسنده دوم(سال نشر). عنوان. محل نشر:نام نشر.

مثال: احمدی،رضا؛ کرمی، فاطمه(1380). انگیزش و نیاز. تهران:نیلوفر.


توجه: اگر منبع، کتاب با سه نویسنده یا بیش از سه نویسنده باشد، مشابه ارجاع درون متنی عمل می شود. 3.2.2. مقاله مجله

نام و نام خانوادگی، نام(سال نشر)."عنوان مقاله". نام مجله،دوره یا جلد، شماره: محدوده صفحاتی که مقاله در مجله به خود اختصاص داده است.

مثال : حسینی، محمد(1383). "انگیزش و ارتباط آن با رضایت شغلی". خانواده، دوره اول ، 3: 35-38 .4.2.2. مقاله سمینار(چاپ شده)


 نام خانوادگی،نام(سال نشر). "عنوان مقاله"، در نام همایش،سمینار،کنگره و غیره(روز و ماه برگزاری) ،ذکر عبارت مجموعه مقالات و سخنرانی های ارائه شده. محل نشر:نام نشر.

مثال :خاکی، منصور(1384). "راه های عملی ایجاد انگیزه در میان معلمان"، در همایش ملی نقش انگیزش در بهبود و ارتقاء شغلی معلمان(7و 8 خرداد)، مجموعه مقالات و سخنرانی های ارائه شده. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان.5.2.2. مقاله سمینار(چاپ نشده)

 نام خانوادگی،نام(سال نشر). "عنوان مقاله"، ذکر عبارت ارائه شده در نام سمینار(محل سمینار،محدوده زمانی برگزاری سمینار همراه با نام ماه).

مثال : دهکردی،علیرضا(1384)."بررسی میزان رضایت شغلی معلمان ابتدایی مدارس منطقه 2 اصفهان"، ارائه شده در همایش جایگاه شغلی معلمان(بیرجند، 11-13 آبان).6.2.2. مقاله روزنامه

نام خانوادگی،نام(سال نشر). "عنوان مقاله". نام روزنامه، روز و ماه انتشار. مثال :فراستخواه، مقصوده(1376)."منطق فیزیولوژیک و اجتماعی رفتار و شخصیت". روزنامه اطلاعات، 5 شهریور.7.2.2. پایان نامه

نام خانوادگی،نام(سال دفاع پایان نامه). "عنوان پایان نامه ". ذکر عبارت رساله دکتری تخصصی یا پایان نامه کارشناسی ارشد یا... همراه با ذکر رشته تحصیلی، نام دانشکده، نام دانشگاه.

مثال :قاضی، جواد(1383) . "بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی بر نگرش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی کشور نسبت به جایگاه آنان در آینده حرفه". رساله دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.


8.2.2. منبع اینترنتی

در صورتی که منبع انگلیسی باشد؛

مثال: Sackler,Lora(2000).”job satisfaction”.[on-line].availabe: Http://www.cam.org

در صورتی که منبع فارسی باشد؛

مثال: کاظمی،علی(1387). "بررسی رضایت شغلی دبیران منطقه 3 و 4 شهر تهران".[روی خط اینترنت]. قابل دسترس در: http://www.icao.org
نوع مطلب : مطلب گردآوری شده، 
برچسب ها :

ارسال شده در تاریخ : سه شنبه 28 دی 1389 :: توسط : محمدرضا نظریان
درباره وبلاگ
انجمن علمی معماری
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر وبلاگ: محمدرضا نظریان
منوی اصلی
موضوعات
آرشیو مطالب
مطالب اخیر
نویسندگان
پیوندها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
جستجو